Algemene voorwaarden

Wij installeren een schone WordPress website voor je op de manier zoals een professioneel webbureau dat ook voor je doet! Enkele instellingen stellen wij alvast voor je in. Op deze pagina vind je alle eigenschappen waar jouw website aan zal voldoen. Ben je al klaar om te starten?

artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen UandU | woofysquirrel.nl, hierna te noemen woofysquirrel.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53303881 en een Opdrachtgever waarop woofysquirrel.nl deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Daarnaast zijn deze voorwaarden van toepassing op overeenkomsten met woofysquirrel.nl waarbij derden betrokken zijn.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van een Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden opgenomen is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

artikel 2 Standaard pakketten en prijzen

 1. Diensten van woofysquirrel.nl kunnen in pakketvorm worden aangeboden.
 2. De inhoud van pakketten kunnen zijn samengesteld uit verschillende diensten, zoals hosting, installatie en maatwerk.
 3. Een website pakket is een op maat gereed gemaakt voor de opdrachtgever.
 4. Alle pakketten zijn maandelijks opzegbaar, tenzij anders aangegeven.
 5. Prijzen zijn exclusief BTW.
 6. 1. Een (web)hosting pakket bevat 5 of 10 GB aan SSD webruimte binnen een afgeschermde VPS
  omgeving, 1 TB aan dataverkeer per maand, de registratie van één gratis .nl domeinnaam incl.
  SSL certificaat en het gebruik van een onbeperkt aantal e-mailadressen.
  2. Een onderhoudspakket bevat maandelijkse of dagelijkse website back-ups en wekelijkse
  updates van het thema en alle (gratis) plug-ins die door woofysquirrel.nl zijn geïnstalleerd ten tijde van
  oplevering. De klant is zelf verantwoordelijk voor het updaten van (betaalde) thema’s of plug-ins
  die (niet) door woofysquirrel.nl zijn geïnstalleerd. Tenzij anders is overeengekomen.
  3. Een bijwerkingen pakket bevat 1 uur per maand aan bijwerkingen die door woofysquirrel.nl op aanvraag
  wordt uitgevoerd. Onder bijwerkingen wordt verstaan het bijwerken van alle (en niet het
  toevoegen of aanmaken van nieuwe) CMS posten, zoals berichten en pagina’s.

artikel 3 Maatwerkverzoeken, offertes en aanbiedingen

 1. Offertes of aanbiedingen zijn standaard geldig voor een periode van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 2. Websitemakenmetwordpress.nl kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

artikel 3 Overeenkomsten en opzeggingen

 1. Opzeggen dient een maand voor afloopdatum plaats te vinden. Alleen de oorspronkelijke gebruiker van het account kan het pakket opzeggen.
 2. Een overeenkomst tussen woofysquirrel.nl en de Opdrachtgever zal te allen tijde binnen een redelijk aanvaardbaar termijn worden uitgevoerd, hierbij kan woofysquirrel.nl bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Websitemakenmetwordpress.nl is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en te factureren.
 4. Indien blijkt dat door wat voor omstandigheden dan ook de overeenkomst moet worden gewijzigd, dan zullen woofysquirrel.nl en de Opdrachtgever te allen tijde in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
  4. Indien er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
  instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van woofysquirrel.nl kan worden gevergd, dan
  is woofysquirrel.nl gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder
  enige verplichting zijnerzijds tot betaling van kosten of enige schadevergoeding of
  schadeloosstelling aan de Opdrachtgever of aan betrokken derden.
  5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order of een overeenkomst geheel of gedeeltelijk
  annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht, integraal aan de Opdrachtgever
  in rekening worden gebracht. Eveneens zijn dan alle openstaande vorderingen van woofysquirrel.nl op
  de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien woofysquirrel.nl de nakoming van de verplichtingen
  opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
  6. Een doorlopende overeenkomst tussen woofysquirrel.nl en de Opdrachtgever wordt te allen tijde
  aangegaan voor een periode van minimaal 1 maand, tenzij uit de aard van de overeenkomst
  anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Hierna wordt
  diezelfde overeenkomst telkens stilzwijgend met 1 maand verlengd. Daarbij geldt
  een opzegtermijn van 30 dagen. Indien bij opzegging de Opdrachtgever recht heeft op een
  creditering van reeds betaalde abonnementskosten, dan kunnen er administratiekosten in
  rekening worden gebracht voor het terugstorten van het te veel betaalde bedrag. De hoogte
  van deze kosten zijn maximaal €48,-.
  7. In een doorlopende overeenkomst van woofysquirrel.nl kunnen pakketspecificaties zijn vastgelegd.
  woofysquirrel.nl draagt er zorg voor om gedurende de looptijd van de betreffende overeenkomst de
  diensten uit te voeren die voldoen aan deze pakketspecificaties.
  8. Overeenkomsten betreffende domeinnaamregistraties zijn altijd jaarlijks opzegbaar.9. Indien woofysquirrel.nl met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is woofysquirrel.nl niettemin te
  allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval
  gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs
  voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak
  vindt in een stijging van de prijs van lonen, een stijging van inkoopprijzen et cetera of op andere
  gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
  10. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer
  bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst,
  dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
  gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij woofysquirrel.nl alsdan
  alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te
  voeren.

artikel 4 Pakketspecificaties

 

artikel 5 Overmacht

4. woofysquirrel.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt.
5. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop woofysquirrel.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor woofysquirrel.nl niet in staat
is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van woofysquirrel.nl of van derden
daaronder begrepen. woofysquirrel.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat woofysquirrel.nl
zijn verbintenis had moeten nakomen.
6. woofysquirrel.nl kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, dan is ieder
der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij.
7. Voorzoveel woofysquirrel.nl ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is woofysquirrel.nl
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

artikel 6 Garanties en klachten

1. woofysquirrel.nl garandeert al zijn diensten naar maximale tevredenheid van de Opdrachtgever te
verlenen. Indien de Opdrachtgever gebreken in de door woofysquirrel.nl geleverde diensten constateert,
kan hij aanspraak maken op garantie. Indien de Opdrachtgever aanspraak wilt maken op
garantie van diensten waarbij derden betrokken zijn, dan kan de garantie beperkt zijn tot die,
Algemene Voorwaarden UandU | woofysquirrel.nl
3
die door de betreffende producent of dienstverlener van de zaak of dienst ervoor wordt
verstrekt.
2. De garantie geldt voor minimaal dezelfde periode als de duur van de betreffende
overeenkomst. Eventuele zichtbare gebreken en of klachten over de geleverde diensten van
woofysquirrel.nl dienen binnen maximaal 30 dagen na (op)levering aan woofysquirrel.nl te worden gemeld. De
Opdrachtgever dient woofysquirrel.nl in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
3. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert en blijkt dat de geleverde dienst gebrekkig is, schort
dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot
afname en betaling van hetgeen waartoe hij woofysquirrel.nl opdracht gegeven heeft. woofysquirrel.nl zal in dit
geval de gebrekkige zaak of dienst binnen een redelijk termijn na melding herstellen, danwel
voor een vervangende vergoeding aan de Opdrachtgever zorgen. Indien van een gebrek later
melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op kosteloos herstel,
vervanging of schadeloosstelling.
4. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor
ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van woofysquirrel.nl daardoor
gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

artikel 7 Betaling en incassokosten

1. Facturen worden bij aanvang van een opdracht door woofysquirrel.nl gemaakt en verstuurd naar de
Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door woofysquirrel.nl
aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door woofysquirrel.nl
aangegeven. woofysquirrel.nl is gerechtigd om periodiek te factureren.
3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. woofysquirrel.nl is dan gerechtigd om het volledig
verschuldigde bedrag van de rekening van de Opdrachtgever af te schrijven middels een
eenmalige SEPA incasso, mits woofysquirrel.nl hiervoor eerder gemachtigd is door de Opdrachtgever.
4. Indien het geïncasseerde bedrag door de Opdrachtgever onterecht wordt gestorneerd kan
woofysquirrel.nl administratiekosten in rekening te brengen.
5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan woofysquirrel.nl
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting
niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en
met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere
reden op te schorten.

6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle door woofysquirrel.nl gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. Alle incassokosten die
redelijkerwijs noodzakelijk waren en de eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag
worden om de eigendomsrechten van woofysquirrel.nl veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op
het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om woofysquirrel.nl daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.

artikel 9 Intellectuele eigendom

1. woofysquirrel.nl behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Algemene Voorwaarden UandU | woofysquirrel.nl
4

artikel 10 Privacybeleid (by design)

1. Dit artikel is van toepassing op de verzameling van persoonsgegevens van de Opdrachtgever,
als gevolge van een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de Opdrachtgever en
woofysquirrel.nl, waarbij woofysquirrel.nl de verwerkingsverantwoordelijke is en de Autoriteit Persoonsgegevens
de leidende toezichthouder voor de AVG is. De directie van woofysquirrel.nl vormt hierin de functionaris
van gegevensbescherming.
2. Wanneer de Opdrachtgever en woofysquirrel.nl een overeenkomst aangaan worden de volgende
persoonsgegevens van de Opdrachtgever verzameld: bedrijfsnaam, naam, telefoonnummer,
factuur e-mailadres, factuur adres, factuur postcode en plaats, IBAN en rekeninghouder,
domein gegevens. Deze gegevens heeft woofysquirrel.nl nodig om met de Opdrachtgever te kunnen
corresponderen, het product te kunnen leveren, de dienst te kunnen uitvoeren, te kunnen
factureren en eventuele maandelijkse kosten automatisch te kunnen incasseren. Indien de
geleverde producten of diensten worden opgezegd en er geen sprake meer is van een
klantrelatie, dan worden deze gegevens binnen een periode van 13 maanden verwijderd.
3. woofysquirrel.nl draagt zorg voor een optimale beveiliging van deze persoonsgegevens en is te allen tijde
bereid om mee te werken aan audits, inspecties of data protection impact assessments indien
de rechtmatige betrokkene daarom vraagt.
4. In het geval van een datalek, zal woofysquirrel.nl de Opdrachtgever hier direct van op de hoogte stellen.
Hierbij geeft woofysquirrel.nl precies aan welke gegevens er zijn gelekt, wanneer deze gegevens zijn
gelekt en welke (technische) maatregelen woofysquirrel.nl zal gaan treffen om het lek proberen te
herstellen of in ieder geval om dergelijke data lekken in de toekomst te voorkomen.
5. Voor de verwerking van persoonsgegevens maakt woofysquirrel.nl gebruik van een hosting provider, een
cloudopslag leverancier en een CRM leverancier. Voor een overeenstemmende verwerking van
persoonsgegevens door deze verwerkers zijn er verwerkersovereenkomsten afgesloten.
6. Indien de opdrachtgever zich wilt beroepen op een van de AVG vastgestelde rechten voor
betrokkenen, dan verleent woofysquirrel.nl hier te allen tijde medewerking aan.
artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien woofysquirrel.nl aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld.
2. woofysquirrel.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat woofysquirrel.nl is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige
gegevens.
3. Indien woofysquirrel.nl aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
woofysquirrel.nl beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van woofysquirrel.nl is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering
van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. woofysquirrel.nl is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in
de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige
prestatie van woofysquirrel.nl aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan woofysquirrel.nl
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van
schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking
van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. woofysquirrel.nl is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
en schade door bedrijfsstagnatie.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade
te wijten is aan opzet of grove schuld van woofysquirrel.nl of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 12 Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart woofysquirrel.nl voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met
de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan
woofysquirrel.nl toerekenbaar is. Indien woofysquirrel.nl uit dien hoofde door derden mocht worden
Algemene Voorwaarden UandU | woofysquirrel.nl
5
aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden woofysquirrel.nl zowel buiten als in rechte bij te staan
en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is woofysquirrel.nl,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de
zijde van woofysquirrel.nl en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de
Opdrachtgever.
artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij woofysquirrel.nl partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van woofysquirrel.nl is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft woofysquirrel.nl het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met woofysquirrel.nl. Deze versie is te allen tijde terug te vinden op de website van
woofysquirrel.nl. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg
daarvan.

Bijlage 1 Verwerkersovereenkomst

1. Dit artikel is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die via de Opdrachtgever
worden verzameld als gevolge van een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen de
Opdrachtgever en woofysquirrel.nl, waarbij de Opdrachtgever de verwerkingsverantwoordelijke is,
woofysquirrel.nl de verwerker is en de Autoriteit Persoonsgegevens de leidende toezichthouder voor de
AVG is. De directie van woofysquirrel.nl vormt hierin de functionaris van gegevensbescherming.
2. woofysquirrel.nl verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig conform AVG en conform
de (schriftelijke) instructies van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is er zelf verantwoordelijk
voor dat deze instructies ook in overeenstemming zijn met de AVG. Na beëindiging van een
overeenkomst tussen de Opdrachtgever en woofysquirrel.nl, worden de gegevens nog maximaal 13
maanden bewaard, mits de Opdrachtgever anders aangeeft.
3. woofysquirrel.nl draagt zorg voor een optimale beveiliging van deze persoonsgegevens en is te allen tijde
bereid om mee te werken aan audits, inspecties of data protection impact assessments indien
de rechtmatige betrokkene daarom vraagt.
4. In het geval van een datalek, zal woofysquirrel.nl de Opdrachtgever hier direct van op de hoogte stellen.
Hierbij geeft woofysquirrel.nl precies aan welke gegevens er zijn gelekt, wanneer deze gegevens zijn
gelekt en welke (technische) maatregelen woofysquirrel.nl zal gaan treffen om het lek proberen te
herstellen of in ieder geval om dergelijke data lekken in de toekomst te voorkomen.
5. woofysquirrel.nl is gerechtigd om bij de verwerking van persoonsgegevens sub-verwerkers in te
schakelen in de vorm van een hosting provider, een cloudopslag leverancier of een CRM
leverancier, mits woofysquirrel.nl ervoor zorg draagt dat deze sub-verwerkers handelen in lijn met deze
verwerkersovereenkomst en de AVG. woofysquirrel.nl is verantwoordelijk om hier toezicht op te houden.
6. De persoonsgegevens zullen nooit zonder overleg met de Opdrachtgever op een andere
manier worden verwerkt dan dat in deze overeenkomst beschreven is. Eveneens zullen de
persoonsgegevens nooit zonder overleg met de Opdrachtgever aan andere partijen worden
doorgegeven voor andere doeleinden dan in deze overeenkomst beschreven zijn.
7. Indien de Opdrachtgever zich wilt beroepen op een van de AVG vastgestelde rechten voor
betrokkenen, dan verleent woofysquirrel.nl hier te allen tijde medewerking aan.
8. woofysquirrel.nl verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na
beëindiging van een overeenkomst van alle persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. woofysquirrel.nl staat ervoor in dat personen in dienst
van of werkzaam voor woofysquirrel.nl en (mogelijk) toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden
zijn aan de in dit artikel omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het
kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan
derden. Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden
op grond van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo
beperkt mogelijk zal worden gehouden.
9. Alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst tussen de Opdrachtgever
en woofysquirrel.nl, waaronder aansprakelijkheid, zijn derhalve ook van toepassing op deze
verwerkersovereenkomst.